متفاوت|MOTAFAAVET

خلوتکده ای از جنس مجازی

مجموعه پوستر با موضوع (تراژدی انسانی در غزه)

پنجشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۶ ق.ظ
دانلود39 پوستر تراژدی در انسانی غزه

سی و نه اثر حاصل تلاش 29طراح از سراسر کشور تحت عنوان تراژدی انسانی غزه و با تلاش مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه بر روی این وبلاگ بارگذاری شد.


سازمان ملل
 • لینک فایل قابل چاپ
  «سازمان ملل»
  طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • Free Gaza
 • لینک فایل قابل چاپ
  «Free Gaza»
  طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • صد کلاغ را یک کلوخ بس است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «صد کلاغ را یک کلوخ بس است»
  طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • ریز میبینیمت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «ریز میبینیمت»
  طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • unicef
 • لینک فایل قابل چاپ
  «unicef»
  طراح:مصطفی احمدی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • غزه در دریای خون
 • لینک فایل قابل چاپ
  «غزه در دریای خون»
  طراح:عاطفه ماهوری/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • غزه سرخ
 • لینک فایل قابل چاپ
  «غزه سرخ»
  طراح:احمد عزیزپور/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • سرهابریده بینی، بی جرم و بی جنایت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «سرهابریده بینی، بی جرم و بی جنایت»
  طراح:احمد عزیزپور/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • خون من اشک جهان است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «خون من اشک جهان است»
  طراح:راضیه قیدرلو/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • حق کودکان غزه این نیست
 • لینک فایل قابل چاپ
  «حق کودکان غزه این نیست»
  طراح:هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • حق کودکان غزه این است؟
 • لینک فایل قابل چاپ
  «حق کودکان غزه این است؟»
  طراح:هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • اسرائیل باید نابود شود
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اسرائیل باید نابود شود»
  طراح: هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • آیا حق کودکان غزه این است؟
 • لینک فایل قابل چاپ
  «آیا حق کودکان غزه این است؟»
  طراح:هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • برای کودکان غزه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «برای کودکان غزه»
  طراح:حامد محمدیان/مشهد/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • دریای خون
 • لینک فایل قابل چاپ
  «دریای خون»
  طراح:مریم درودی/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • بچه ها بمب دوست ندارند
 • لینک فایل قابل چاپ
  «بچه ها بمب دوست ندارند»
  طراح:محمد تقی پور/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • خواب و خوراک کودکان غزه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «خواب و خوراک کودکان غزه»
  طراح:رامین صالحی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • به اذن خدا نیل تا فرات گورستان اسرائیل خواهد شد.
 • لینک فایل قابل چاپ
  «به اذن خدا نیل تا فرات گورستان اسرائیل خواهد شد.»
  طراح:مسعودصفارنژاد/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • اینجا غزه نیست
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اینجا غزه نیست»
  طراح:سجاد حمزه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • احتیاط!کودکان مشغول زندگی کردن هستند
 • لینک فایل قابل چاپ
  «احتیاط!کودکان مشغول زندگی کردن هستند»
  طراح:فاطمه تبریز زاده/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • صهیونیسم، نازیسم دوباره!
 • لینک فایل قابل چاپ
  «صهیونیسم، نازیسم دوباره!»
  طراح:وحید حسین خانی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • صدای شادی کودکان غزه در غرش بمباران ها گم شده است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «صدای شادی کودکان غزه در غرش بمباران ها گم شده است»
  طراح:وحید حسین خانی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • باتلاق
 • لینک فایل قابل چاپ
  «باتلاق»
  طراح:رسول معصوم زاده/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • لینک فایل قابل چاپ
  «»
  طراح:میثم ثابت/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • غذای کودکان غزه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «غذای کودکان غزه»
  طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • Fear of shadows
 • لینک فایل قابل چاپ
  «Fear of shadows»
  طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • مقاومت رمز پیروزی
 • لینک فایل قابل چاپ
  «مقاومت رمز پیروزی»
  طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • از اینجا ببرید
 • لینک فایل قابل چاپ
  «از اینجا ببرید»
  طراح:آرزو آقابابائیان/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • نسل کشی
 • لینک فایل قابل چاپ
  «نسل کشی»
  طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • مقاومت مردم غزه یک درس است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «مقاومت مردم غزه یک درس است»
  طراح:مهدی جعفری/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • و دختر عمران از شر اعمال یهود هنوز داغدار است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «و دختر عمران از شر اعمال یهود هنوز داغدار است»
  طراح:لیلا نیرومند/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • اسرائیل جایی ندارد
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اسرائیل جایی ندارد»
  طراح:ایمان میرزایی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • کشتار کودکان غزه را متوقف کنید
 • لینک فایل قابل چاپ
  «کشتار کودکان غزه را متوقف کنید»
  طراح:راضیه محمودی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • سکوت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «سکوت»
  طراح:رضا کاسب کار/مازندران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • زمین بازی کودکان غزه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «زمین بازی کودکان غزه»
  طراح:ندا زمانی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • سرنوشت محتوم
 • لینک فایل قابل چاپ
  «سرنوشت محتوم»
  طراح:مجتبی مجلسی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • Real terorist
 • لینک فایل قابل چاپ
  «Real terorist»
  طراح:مجتبی مجلسی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • هر موشکی که پرتاب می شود یک پرنده پرواز میکند
 • لینک فایل قابل چاپ
  «هر موشکی که پرتاب می شود یک پرنده پرواز میکند»
  طراح:احسان مرادی/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • تراژدی انسانی غزه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تراژدی انسانی غزه»
  طراح:هادی شهابی/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
 • *توجه:
  فایلهای ذیل در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی قابل چاپ می باشد.

  برای دریافت فایل قابل چاپ بر روی لینک های زیر تصاویر کلیک کنید.

  تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند.

  لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل Rezakasebkar@Yahoo.Com ما را در ثبت وقایع و اطلاع رسانی به فعالان هنری این کشور یاری رسانید.
  • موافقین ۱ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۶ ق.ظ
  • رضا کاسب کار

  نظرات  (۰)

  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی